ඉඞකඞම් in ගාල්ල

Property and real estate for sale and to rent in Sri Lanka - ගාල්ල

Ads Date
Galle Land in Makuluwa

ගාල්ල, මාගාල්ල,මකුළුව සුදර්මාරාම පාරෙහි පැරඩයිස් සිටි ඉඩමෙහි පිහිටි පර්.18 ක හතරැස් ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට ප්‍රධාන පාරට මීටර 100 යි සවුත්ලන්ඩ් විද්‍යාල...

ඉඞම්, ගාල්ල

19/11/2017