හෝටල්, ආගන්තුක සත්කාරය සහා සංචාරක ව්‍යාපාරය in තලවතුගොඩ

Ads Date
Immediate Vacancy for  Restaurant.

Cashier & Front office Salary Rs. 25,000

හෝටල්, ආගන්තුක සත්කාරය සහා සංචාරක ව්‍යාපාරය, තලවතුගොඩ

13/06/2018