ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

Find great deals for used electronics in Sri Lanka including mobile phones, computers, laptops, TVs, home theatres and much more..

Ads Date
Buy Home Appliances Online - Yash Fans Pvt Ltd

Yash Fans Pvt Ltd is one of the most awarded and world leaders in manufacturing and exporting Fans and Home Appliances. Yash Fans offers you widest ra...

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, කොට්ටාව

05/11/2018

Lenovo M58 Core 2 Duo 3.0GHz Tower 160 GB HDD.DVD/RW,2GB DDR3,MAX RAM 16 GB UP GT 210 VGA 512MB Imported From Canada Green tech computers-Negambo Tel-...

පරිගණක, මීගමුව | For Sale | Rs. 12,500

04/11/2018
I phone 7 for sale

Used iphone 7 Rose gold 128 gb Phone and charger only

ජංගම දුරකථන, හංවැල්ල | For Sale | Rs. 63,500

02/11/2018
intel DDR3 C2D system

Lenovo M58 Core 2 Duo 3.0GHz Tower 160 GB HDD.DVD/RW,2GB DDR3,MAX RAM 16 GB UP Imported From Canada Green tech computers-Negambo Tel-031 2281884

පරිගණක, මීගමුව | For Sale | Rs. 8,500

31/10/2018
Authentic iPhone 8Plus,7Plus,iPhone X,XS,XS MAX,XR Available in Various Colors

BRand New Unopened 100% Unlocked Apple iPhone XS,XS MAX,XR SEALED FULL PACKAGE - 100% ORIGINAL Enjoy a safe 30% discount for any product and the best ...

ජංගම දුරකථන, ආනියාකන්ද | For Sale | Rs. 600

29/10/2018
Web design and Development Services

Web design and Development Services Start From – Rs. 15,000.00 1. Your business can be expanded through a website. 2. It can open the whole world thro...

පරිගණක උපාංග, අම්බලන්ගොඩ | For Sale | Rs. 15,000

14/10/2018
Tube Amplifier with Onkyo Speakers

Sherwood DT-555 tube amplifier upgraded with a Russian NOS tube. Onkyo D-36V Bookshel wooden speakers. Provides warm analogue mellow smooth bassy soun...

ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3, කොට්ටාව | For Sale | Rs. 20,000

10/10/2018
iphone x 256gb

apple iphone x 256gb space gray 98 % condition full set with same imei box note ==== Face Id Fail kiyala msg ekak enawa=== imoji animation walata face...

ජංගම දුරකථන, වත්තල | For Sale | Rs. 125,000

10/10/2018
DTH Recharge

Dish TV | Videocon D2H | Sun Direct | Airtel Digital TV (Airtel DTH) | Tata Sky | Reliance Digital TV (Reliance DTH)

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, කොළඹ 02

05/10/2018
Computer Repairing Home/Office

Computer Repairing Home/Office We are undertake All Kind of Computers / Laptops / Servers / Printers / CCTV for Service and Repair. Home / Office Visi...

ලැප්ටොප්, නුගේගොඩ | For Sale | Rs. 500

24/09/2018
PS3 Modify Jailbreak Downgrade

Hello Gamers. I bring you the cheapest solution in town. No hidden charges. what you see is what you get. Any firmware can be Jailbroken except Super ...

විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්, බත්තරමුල්ල

17/07/2016
PS3 Game Backups PS3 games

More than 500+ games to choose from. Lowest Price in Sri Lanka. Price reduction for bulk orders. Note: Jail-broken PS3 Required to play these games We...

විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්, බත්තරමුල්ල

17/07/2016
RGH2 JTAG XBOX 360 Games Backups

Please bring your Xbox or portable USB hard drive to copy these games. RGH2 /JTAGED XBOX required in order to play these games from internal or extern...

විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්, බත්තරමුල්ල

17/07/2016
XBOX 360 MOD & REPAIR JTAG,RGH2,LTU2

All Xbox modifications done at the lowest rate and the only place with warranty in Sri Lanka. 1. LT 3.0 Mod + Fan Mod PLAY XBOX LIVE WITH BURN DISK (O...

විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්, බත්තරමුල්ල

17/07/2016
PS3 PS4 XBOX360 XBOXONE REPAIRS & MODS

All Game Console repairs and modifications done for the cheapest rates in Sri lanka. All game console repairs done by a Sony Certified Factory Technic...

විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්, බත්තරමුල්ල

15/07/2016
XBOX 360 RGH2 MOD 50% OFF OFFER

RGH 2 (Reset Glitch Hack 2) (Play Games from internal or external Hard Drive on Xbox) Mod WITH a USA CHIP FOR THE FIRST TIME IN SRI LANKA FOR RS.10000...

විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්, බත්තරමුල්ල

15/07/2016