බියගම නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ - Biyagama

  • Property Sale TypeFor Rent
  • Foors1
  • House size450Sqft
  • Land size18Perches
  • No. bathrooms1
  • PriceRs. 14,000

බියගම නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ
සාලය, කාමරය, නාන කාමරය - සම්පූර්.නයෙන්ම ටයිල් කර ඇත
නල ජලය, විදුලිය, වටේ තාප්ප, වාහන නැවත්වීමේ ඉඩකඩ, ප්‍රසන්න පරිසරය
කඩුවෙල අධිවීගි මර්.ගයට වි.10 ,
සියලු නාගරික පහසුකම් අත ලගම
බන්ඩාරවත්ත හන්දිය, බියගම,
අමතන්න : 077-5011289 / 0752035010

House for Rent - Biyagama
Living area, 1 bedroom, bathroom – fully tiled
Tap water, electricity, Vehicle Parking space, Land surrounded with boundary wall, decent environment
10 mins to Kaduwela highway entrance
Every town facilities are close by
Bandarawatta junction, Biyagama
Call now 0775011289 / 0752035010

Posted on : 23/03/2018, # , Edit

ranga2u

http://classifieds.lk/27760

Biyagama, Gampaha

187 biyagama

Phone : 0775011289